Den ökande användningen av internetsökningar  kan göra att vi glömmer snabbt. Det visades nyligen i en studie men hur kan det komma sig?

Sedan minst 50 år har studier visat att en viktig del i att förbättra möjligheten att komma ihåg något är när man aktivt skapar en egen minneslänk till informationen som man vill komma ihåg. Svar som man själv skapat och sedan aktiverar från sitt långtidsminne minns man bättre än ett svar som man kopierat från någon annan eller bara läst.

Detta fenomen kallas the generation effect det vill säga genererings- eller skapande effekten. Denna effekt är en viktig del i den mycket studerade inlärningsmetoden retrieval practice också kallad testbaserad inlärning eller testeffekten. Jag har tidigare skrivit om fördelen med test som inlärningsmetod.

Testbaserad inlärning anses som en av de mest effektiva metoderna för att förbättra möjligheterna till långsiktig inlärning. Om man försöker plocka fram information från sitt långtidsminne genom att svara på en fråga eller skriva ner ”allt du vet om” så kommer du att minnas bättre än om du bara läser texten igen.

Detta har betydelse också för hur man gör sina läxor. Glass & Kang (2020) ville belysa sambandet mellan hur man presterat på hemläxor ställt i förhållande till resultat på slutprov/examen. I studien, ”Fewer students are benefiting from doing their homework: an eleven-year study”, studerade man 2433 college studenter och utvecklingen av resultat över elva års tid.

Man såg att 2008 så så hade 14% av studenter sämre resultat på examen än resultatet på läxor och nedgången fortsatte över åren till att 2017 ha ökat till att 55% hade sämre examensresultat.  Man hade alltså bra resultat från sitt hemarbete/läxor men det var inget som avspeglade sig på resultatet på slutprov. När man under studiens två sista år började fråga studenterna hur de gjorde sina läxor visade det sig att de som hade bra resultat på läxorna i hög utsträckning hade letat fram svaret på internet och kopierat det. Detta resulterade i ett korrekt svar på hemuppgiften men som man dess värre inte kom ihåg till slutprovet. Man hade faktiskt glömt både frågan och svaret.

Forskarna säger att det som tidigare varit en bra övning, att göra sina hemuppgifter, hade nu utvecklats till en meningslös aktivitet som inte hjälpte till att förbereda för kommande betygsrelaterade prov.

De studenter som hade bra slutresultat hade i hög utsträckning gjort läxorna på ett annat sätt. De hade först tänkt över frågorna och försökt besvara dem, generera själva, utan att leta svaret på internet. När man gör så att man först letar i sitt minne innan man kontrollerar svaret stärks ledtrådar till informationen i långtidsminnet. Även om man ser att man svarat fel så behöver det inte vara en nackdel. När man noterar det rätta svaret efter att man själv först försökt så har man en bättre chans att komma ihåg detta än om man bara kopierat.

När man snabbt och enkelt kan hitta information på internet så är det ingen hjälp till inlärning på längre sikt och sänker studenternas slutbetyg är författarnas bedömning.

 

Referens:

Arnold L. Glass & Mengxue Kang (2020) Fewer students are benefiting from doing their homework: an eleven-year study, Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2020.1802645