Inom den kognitiva psykologin har det forskats en hel del om vilka strategier som är effektiva för att lära in, för att minnas över tid och kunna plocka fram ur långtidsminnet när det behövs. Som vanligt inom minnesforskningen så är det ofta så att metoder har varit kända under lång tid men de har sedan glömts bort för att återupptäckas igen. En sådan metod kallas i forskningen retrieval practice eller the testing effect.

Studien från 2006, Test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term retention av Henry Roediger och Jeffrey Karpicke öppnade upp fältet på nytt. Området är därefter mycket välstuderat och med åtskilliga studier som visat samma sak. Nämligen att återge information ur minnet är mycket effektivt för att lära sig något, inte bara kortvarigt utan för att det sedan ska finns kvar i långtidsminnet. Studier är utförda inte bara i kontrollerat psykologi laboratorium utan även i verkliga klassrumsmiljöer och med olika åldrar och ämnesinnehåll.

Testningsmetoden är mycket effektiv och tämligen enkel att foga in som en rutin i inlärningen även om den kan kännas lite jobbig att utföra för eleven. Strategin att återge information stärker långtidsminnet och det förhållande att det upplevs som lite ansträngande, jämfört med till exempel läsa om, ger uppgiften en så kallad ”önskvärd svårighet” (desirable difficulty) vilket ytterligare förstärker inlärningseffekten. För att metoden inte ska försvinna till förmån för något utan evidens behöver både läraren och eleven kunskap kring metoden, att den är så välstuderad och effektiv och hur den praktiskt kan utföras i klassrummet eller hemmavid. Metoden kräver inga investeringar i teknik eller särskilda material.

Test, inte för att mäta och bedöma utan som en inlärningsmetod.

I korthet går metoden ut på att i stället för att till exempel läsa om en text flera gånger så ska man försöka återkalla informationen ur minnet. Man kan testa sig själv eller läraren kan använda olika metoder för att få eleven att ta fram, väcka till liv det man tidigare lärt in. Man kan be eleven skriva ner det man kommer ihåg (att aktivt producera själv är mycket effektivt) eller via till exempel olika övningstest eller multiple choice frågor. Genom dessa metoder så aktiveras minnet återigen utspritt över tid. Minnet hindras från att blekna, det stärks och blir lättare att plocka fram i framtiden.

En fördel av testandet, bortsett från den goda inlärningseffekten, är också att test överlag avdramatiseras då de blir ett ofta förkommande inslag under skoldagen.