Det är väl känt att andelen män som studerar/arbetar inom de så kallade STEM yrkena (Science, Technology, Engineering och Mathematics) är väsentligt större än andelen kvinnor. Det har spekulerats att detta skulle kunna komma sig av att det finns biologiska skillnader i hjärnan vid födseln eller att skillnader utvecklas i takt med att hjärnan mognar och att detta förklarar obalansen.

Det har under åren forskats en hel del på skillnader i matematisk förmåga mellan flickor och pojkar. Denna forskning har utförts med olika metodik och lett fram till olika resultat. Se nedanstående artikel för en sammanställning av resultaten. Om det är så att det finns reella skillnader i matematisk förmåga så bör dessa sökas efter tidigt i barnens utveckling innan tillkomsten av eventuell sociokulturell påverkan.

I artikeln No intrinsic gender differences in children´s earliest numerical abilities går man igenom tidigare forskning samt studerar 500 barn i åldern  6 månader till 8 år. Slutsatsen är att det inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor då det gäller tidig matematisk förmåga. Man såg ingen skillnad i taluppfattning, ingen skillnad i hur man lär sig logiska principer för att räkna saker eller i tidiga matematiska begrepp. Den slutsats som dras är att flickor och pojkar börjar skolan med likvärdiga förmågor och förutsättningar för matematiskt tänkande.

Men även om yngre flickor och pojkar har likvärdiga matematiska förmågor skulle man kunna tänka sig att de använder olika strategier eller att olika processer i hjärnan är aktiva. Samma forskningsgrupp gick vidare för att studera detta men nu avbildades barnens hjärnor med en metod som kallas fMRI. De studerade hjärnaktiviteten hos 104 barn i åldern 3-10 år medan de tittade på videor med olika matematiska problem. Man använde även vuxna försökspersoner för en jämförelse av hjärnans mognad. Studiens metodik och resultat presenteras i forskningsartikeln Gender similarities in the brain during mathematics development

Resultaten visade överlag på stora likheter mellan hur flickor och pojkar aktiverar hjärnan då man ställs inför ett matematiskt problem och att samma hjärnområden är viktiga vid utvecklingen av matematiskt tänkande för alla barn.